9 nguyên tắc phân phối đầu tư công phục vụ ngân sách nhà nước
Ngày 08 tháng 7 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 973/2020 / UBTVQH14 quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.
Theo quy định tại Nghị quyết này, các nguyên tắc chung trong phân bổ vốn đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước như sau: Thực hiện theo Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; Bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch tài chính 5 năm, bảo đảm cân đối vĩ mô và an toàn nợ công; Phân bổ vốn đầu tư không phân tán, không dàn trải, tập trung.
Bên cạnh đó, vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương phân bổ cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi đầu tư của ngân sách trung ương thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Dành tối đa 30% để bổ sung có mục tiêu cho địa phương và phân bổ theo ngành, lĩnh vực, không bao gồm vốn từ các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
Ngoài ra, số vốn còn lại bố trí cho các Bộ, cơ quan Trung ương theo ngành, lĩnh vực; đến các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, các chương trình, dự án kết nối, v.v.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Liên kết:
https://luatthanhdo.com/tu-van-thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dau-tu
Tag: #giaychungnhandautu #giaychungnhandautuluatthanhdo #luatthanhdo