giay chung nhan dau tu cong ty luat thanh do
Giấy chứng nhận đầu tư là gì ?
Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản bằng giấy hoặc là bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Giấy phép này do cơ quan có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư khi nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền và đáp ứng đầy đủ các điều kiện do pháp luật quy định.
Theo quy định tại điều 21 Luật Đầu tư 2020, có 5 hình thức đầu tư mà nhà đầu tư có thể lựa chọn:
– Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
– Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
– Thực hiện dự án đầu tư.
– Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
– Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.
2. Cơ sở pháp lý về giấy chứng nhận đầu tư
– Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ 1/1/2021)
3. Khi nào cần xin cấp giấy phép đầu tư
Các trường hợp nhà đầu tư phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:
Thứ nhất, dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài
Thứ hai, dự án đầu tư của tổ chức kinh tế mà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp:
– Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
– Có tổ chức kinh tế quy như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
– Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:
Thứ nhất, Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
Thứ hai, Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế không thuộc các trường hợp: Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
Có tổ chức kinh tế quy như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Thứ ba, Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.
Nguồn: https://luatthanhdo.com/tu-van-thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dau-tu
tag: #giaychungnhandautu #giayphepdautu